Prva stran » Novosti

Psihosomatska skupina na Krasu marec 2017

1 March 2017 Ni komentarjev
Se pogosto srečujete z:
Glavobolom?
Sindromom čeljustnega sklepa?
Škripanjem z zobmi?
Prebavnimi motnjami?
Nespečnostjo?
Bolečinami v vratu, križu?
Alergijami?
Kožnimi težavami?
 
Martina Mihić in Maja Bertok vas vabiva k vpisu v psihosomatsko skupino na Krasu, namenjeno osebam, ki se srečujejo s psihoso-matskimi obolenji oz. tistim, ki želijo raziskati tesno povezanost med čustvenimi stanji in z njimi pogojenimi telesnimi težavami.
 
Psihosomatski znaki in obolenja so namreč telesni odrazi psihičnih težav. Telo in psiha nista dva ločena svetova, temveč tesno pove-zana dela, ki tvorita človekovo celoto in sta v neprestanem medsebojnem sovplivanju. Telo preko psihosomatskih znakov oz. bolezni sporoča, kar naša psiha ne zmore predelati. Te nepredelane psihološke vsebine (travme, boleče izkušnje ipd.) se na nezavednem ni-voju pretvorijo v telesni znak oz. psihoso-matsko obolenje.
 
Psihosomatika se ukvarja s preučevanjem te povezanosti oz. z odkrivanjem vpliva čustev na nastanek in zdravljenje telesnih težav in bolezni. Čustva so ključna tako pri nastanku telesnih obolenj kot tudi pri zdravljenju le teh! Spremembe na duševni ravni povzročajo spremembe na telesni, prav tako pa spremem-be na telesnem nivoju vplivajo na spremembe čustvenih funkcij. Telo predstavlja še en do-datni zaklad, in sicer hrani v vsaki svoji celici tudi najzgodnejše emocionalne spomine oz. globoke izkušnje, ki močno vplivajo na naš psihološki aparat, vendar niso na dosegu naše zavesti. lahko pojavljajo kot telesne težave v obliki psihosomatskih znakov.
S telesnimi tehnikami lahko ozavestimo te vsebine, ki v nasprotnem primeru ostanejo ne-predelane in se lahko pojavljajo kot telesne težave v obliki psihosomatskih znakov.
 
To je temeljni koncept, na katerem bo osnova-na psihosomatska skupina, v okviru katere bo-do uporabljene različne metode dela in znanja iz številnih področij, ki zagotavljajo holistično strokovno obravnavo človeka v svoji celoti psi-ha – telo (soma). Delo bo potekalo na podlagi znanj iz:
– Fizioterapije.
– Manualne terapije
– Bownove terapije
– Kraniosakralne terapije
– Manualne terapije miofascialnih prožil-nih točk.
– Manipulacije fascie in somato-emocionalno sprostitev, kineziotaping.
– Psihodinamske psihoterapije (z integra-cijo tehnik iz psihodrame, terapije s kre-ativnimi mediji, glasbeno terapije in plesno gibalne terapije).
 
V okviru skupinske obravnave predvidevamo različne nivoje dela:
Informativni nivo: razlaga psihosomat-skih mehanizmov za boljše razumevanje lastnih težav.
Psihoterapevtski nivo: delo v skupini (s pomočjo članov skupine in skupinske di-namike raziščemo emocionalne modele, ki jih uporabljamo v odnosih, kot temelj za spremembe psihičnih vzorcev in od-pravo telesnih simptomov).
Telesni nivo: izvajanje telesnih tehnik (fizioterapevtskih in drugih), ki se dolo-čijo na podlagi individualnih potreb za odpravljanje fizičnih bolečin. Naučene tehnike se nato izvajajo tudi doma.
Vabiva vas, da v sklopu psihosomatske sku-pine bolje spoznate mehanizme prepletanja psihe in telesa, odkrijete morebitne psiholo-ške vzroke, ki so pripomogli k nastanku vaših fizičnih težav in raziskujete nove poti do boljšega počutja, kjer bodo čustva in telo ubrano igrali na vam lastni melodiji.
 
Martina Mihić in Maja Bertok sta specializantki psihodinamske psihoterapije. Triletno specializa-cijo sta opravili v okviru Inštituta za psihodinam-sko psihoterapijo, ki je akreditirana izobraževalna ustanova za psihoanalitično usmerjeno psihotera-pijo s strani Evropske zveze za psihoanalitične pristope – ECPP. Psihodinamska psihoterapija v osnovi pripada družini psihoanalitičnih psihotera-pij. Hkrati v način obravnave uspešno integriramo učinkovite, na telesni in energetski nivo usmerje-ne modele razumevanja ter odpravljanja psihičnih in telesnih težav. Ohranjamo korak z novimi spoz-nanji kognitivnih in drugih naravoslovnih znano-sti, ki pomembno vplivajo na razvoj psihoterapije.
Martina Mihić: je po izobrazbi dipl. fizioterapev-tka in specializantka psihodinamske psihoterapije. V zasebni praksi (Sentoria, manualna terapija in fizioterapija) že vrsto let opravlja fizioterapijo in manualno terapijo ter psihoterapijo, s poudarkom na psihosomatskih obolenjih. Več informacij na www.sentoria.si
Maja Bertok: je specializantka psihodinamske psi-hoterapije in je diplomantka na Fakulteti za psi-hoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freu-da, v okviru katerega je obiskovala petletni fakul-tetni program tako na Dunaju kot v Ljubljani. Trenutno je v procesu zaključevanja Bakalavreat študija psihoterapevtske znanosti. Psihoterapevt-sko prakso izvaja v Kopru in Ljubljani ter vodi psihoterapevtsko skupino za osebe z obsesivno – kompulzivno motnjo v Kopru. Psihoterapevtske storitve opravlja tudi v Psihoterapevtski ambulan-ti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.
Več informacij www.psihoterapijamajabertok.si
 
PSIHOSOMATSKA SKUPINA se bo srečevala 1X tedensko, ob četrtkih od 18h do 19.30 v Dolnjih ležečah, v bližini Divače.
Minimalno število udeležencev je 6, maksimalno število udeležencev je 12.
Predviden je uvodni individualni razgovor z vodjema skupine, katerega namen je spoznati se in predstaviti delo skupine.
Cena: 15 € na srečanje.
Cena uvodnega razgovora: 10 €
Trajanje skupine: Skupina bo trajala od marca 2017 do konca junija 2017 z možnostjo podaljšanja.
Nudiva možnost tudi individualne telesne in psihoterapevtske obravnave.
 
Za dodatne informacije ali za prijavo pokličite na tel. št. 031 293 054 ali pišite na: psihoterapija.majabertok@gmail.com